Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

BİMSER

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

İSG Yazılımı

QDMS İş Sağlığı ve Güvenliği çözümü ile organizasyonların takip etmekle ve yönetmekle yükümlü oldukları iş sağlığı, güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili süreçler, hem mobil hem web ortamında kolaylıkla yürütülebilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili dokümanlar, risk değerlendirmeleri, olay-kaza-ramakkala bildirimleri, düzeltici faaliyetler, saha denetimleri, periyodik sağlık kayıtları, kişisel koruyucu donanımların zimmet takipleri, acil durum ve tatbikat yönetimi süreçleri kolaylıkla yönetilebilmekte; çıktıları raporlanabilmekte ve izlenebilmektedir.

ISO 45001

ISO45001, Mart 2018’de son hali yayınlanan ve OHSAS 18001 standardının yerine geçen İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemidir. ISO 45001 standardının amacı, işletmelerin çalışma ortamlarındaki riskleri azaltmasını sağlamak, çalışanların güvenliğini artırmak ve daha güvenli çalışma ortamları yaratmak için bir çerçeve oluşturmaktır. QDMS Entegre Yönetim Sistemi Çözümü ile kurumlar ISO 45001 standardının gereklerini yerine getirebilmektedir.

Kurumların hızla değişen pazar koşullarında kendilerini korumaları için en önemli noktalardan birisi risk yönetimidir. QDMS Entegre Yönetim Sistemi çözümünü bu konuda size gerekli çözümü sunmaktadır. Risk yönetimi en genel anlamıyla, bir süreçte, faaliyette ya da bölgede ortaya çıkabilecek istenmeyen durum ve olayların etkisinin analiz edilerek; proaktif bir yaklaşımla bu riskler gerçekleşmeden önleyici aksiyonların planlanarak sürekli kontrol altında tutulmasıdır. Risk yönetimi, risklerin tespiti, analizi, risk azaltıcı aksiyonların planlanması ve sürekli kontrolü süreçlerinden oluşur. Yönetim sistemleri, risk yönetimini vazgeçilmez bir unsur olarak görmektedir.

Fine-Kinney Metodu

İş Sağlığı ve Güvenliği risk analizlerinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Bu yöntemde risk hesaplaması yapılırken 3 adet çarpan kullanılır. Bu çarpanlar: İhtimal, Frekans ve Etki/Zarar’dır. Çıkan sonuçlara göre risk değeri 20’den az gerçekleşmişse tolere edilebilen risk; eğer 400’den fazla gerçekleşmişse çalışmaya ara verilerek acil aksiyon planlanması gereken risk olarak adlandırılmaktadır.

KKD Nedir? Kişisel koruyucu donanımlar (ekipmanlar), çalışma sahasındaki personeli herhangi bir bir istenmeyen olay/iş kazası karşısında koruyan ve ilgili kişiye zimmetlenen ekipmanlardır. QDMS Entegre Yönetim Sistemi Çözümünün Kişisel Koruyucu Donanım Modülü çalışanlarınızın kullandığı ekipmanları etkin şekilde yönetmenizi sağlamaktadır. Baret, koruyucu gözlük, eldiven, maske örnek kişisel koruyucu ekipmanlar arasında sayılabilmektedir. Yasal olarak kişisel koruyucu donanımın personele teslimi sırasında ıslak imzalı olarak KKD zimmet tutanağı imzalanmaktadır.

İş yerlerinin tehlike sınıflarına bağlı olarak, çalışanlar belirli periyotlarla rutin sağlık muayenelerine tabi tutulmaktadırlar. İlgili yönetmeliğe göre bu periyotlar şu şekildedir: Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 5 yılda bir, tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir. Periyodik sağlık muayeneleri, sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu Ek2 formatına uygun şekilde kayıt altına alınmaktadır. Söz konusu prosedür Bimser’in Entegre Yönetim Sistemi çözümünün Periyodik Sağlık Muayenesi modülü ile takip edilebilmektedir.

Çalışma sahasına çeşitli amaçlarda 3.kişilerin giriş yapması gerekebilir. Bu kişiler, çalışılan firma ile iş yapan, onlara bazı hizmetleri veren taşeron/müteahhit olarak adlandırılan firma personelidir. Ancak müteahhit firma personelinin, hizmet verdiği firmanın sahasına girebilmesi ve sahada çalışma yapabilmesi için bir takım prosedürel izinlerin alınmış olması gereklidir. İş İzin Yönetimi, taşeron firma personelinin sahada çalışma yapabilmesi için kontrol edilmesi gereken eğitim, sgk bildirgesi, risk değerlendirme gibi aşamaların yönetildiği süreçtir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler, İSG yönünden çalışma ortamına ve çalışanların maruz kaldıkları risklerin belirlenmesine yönelik kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmakla yükümlüdürler. Aynı zamanda, işletmeler üretim proseslerinin doğaya ve topluma olan etkisini tespit için de belirli parametreleri sürekli olarak izlemektedirler. Bu ölçümlere örnek olarak; Ortam Gürültü Ölçümü, Kişisel Gürültü Ölçümü, Vücut Titreşim Ölçümü, Ortam Toz Ölçümü, Sera Gazı Emisyon Ölçümü vb.

Bir işletmede istenmeyen durumların ortaya çıkabilmesi muhtemeldir. Risk değerlendirmeleri sırasında bu durumların gerçekleşme ihtimalleri üzerinde durulur ve gerekli aksiyonlar planlanır. Ancak her şeye rağmen bu durumlar gerçekleştiği takdirde artık risk gerçekleşmiş olur ve bir OLAY gerçekleşmiştir. Olaylar genel anlamda İş Kazaları ve Kayba Ramakkala olmak üzere 2 gruba ayrılabilir. İş kazaları, çalışmayı etkileyen, ölümlü, yaralanmalı veya iş saati kayıplı olaylardır. Ramakkala ise; çalışanı, ekipmanı veya çalışma ortamını zarara uğratma potansiyeli olmasına rağmen zarara uğratmayan olaylardır. Her durumda olayların ele alınması, değerlendirilmesi, kök neden analizlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli aksiyonların planlanması vazgeçilmez derecede önemlidir.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC