Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Kurumsal ve Bireysel Karne Yönetimi

BİMSER

Kurumsal Karne Yönetimi

(Balanced Scorecard BSC)
Kurumsal Karne Yönetimi, performans yönetimine dengeli bir bakış açısı getiriyor. Aslında kurumsal karneyi, kurumun tüm finansal bakış açısını, iç süreçlerini, öğrenme ve büyüme yönünü ve müşteri perspektifini şirketin misyonu ve vizyonu doğrultusunda ele alıp genel durumunu gösteren bir yönetim şekli olarak tanımlıyoruz. Bimser’in Ensemble çözümünün kurumsal karne yönetimi (balanced scorecard) uygulaması ile kurum, tüm şirket çalışanlarının ortak bir hedefe odaklanmasını sağlar. Stratejilerin bu şekilde tüm organizasyon çapında yayılması, kurumsal kimliğe katkı anlamında şirketler için oldukça önemli bir olgudur.

Stratejik Performans Yönetimi

(Strategic Performance Management)

Kurumlar stratejik planlama yaparken şirketler kendi stratejisini net bir şekilde misyon ve vizyonuna uygun belirliyor ve bu çerçevede kaynaklarını buna göre planlıyorlar. Uzun dönemde ulaşılmak istenen hedefler ile kısa dönemli öncelikleri ilişkilendiriyor ve tüm bu hedef ve amaçları farkındalık için kurum çalışanları ile de paylaşıyorlar. Bimser’in Ensemble çözümünün stratejik plan modülüyle, kendi SWOT analizinizi yapabilir, değer yargılarınızı belirleyebilir, rekabet avantajınızın olduğu yerleri bilip, bunları stratejik amaç ve hedeflerlerle konuşturarak, kendi şirket performansınızı ölçebilirsiniz.
Kurumların kendi belirlediği stratejilere göre hareket etmesini ve karar almasını yönlendiren bir araç olarak strateji haritaları karşımızı çıkıyor. Paydaş değerlerin artırılması, müşteri beklentileri, kurum içi süreçler ve finansal boyut arasında bütünleşik bir yapı kurulması doğru bir stratejinin belirlenmesi ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde izlenecek haritanın çıkartılması için gerekli. Dolayısıyla Ensemble Balanced Scorecard’ın dört boyutu işlevsel ve etkili bir strateji haritası belirlemede vazgeçilmez bir unsurdur.

Bireysel Karne Yönetimi

Dengeli kurum karnesi oluşturulurken bu karne mantığının kurumdan, departmanlara, departmanlardan da bireylere indirilmesi tüm kurumun uçtan uca aynı amaç ve hedefler doğrultusunda hareket etmesine olanak verir. Ensemble bireysel karne yazılım çözümüyle bireysel karne tanımlarken uygun KPI’ların ilgili pozisyonlarına adilane hedefler verebilirsiniz. Ayrıca bu KPI’ların karneye etki oranı anlamında ağırlıklandırarak, öncelik verilmesi de kişinin çalışma planını ve eforunu daha planlı kullanmasını sağlar.
Çalışan Performans Yönetimini, kişilerin bir işi yapması için sahip olması gereken beceri, bilgi ve tecrübe, işin yapılabilmesi için gerekli olan fiziksel koşullar, ekipman sağlandıktan sonra, kişiden beklenen hedefler doğrultusunda, personelin genel durumunu, başarılı ya da başarısız ya da iyileşmeye açık alanlarını belirmeye olanak tanıyan bir yönetim şekli olarak açıklayabiliriz. Başarılı şirketler, başarılı çalışanlardan oluşur. Ensemble performans yönetimi kurgusu ile kariyer planlama, ücretlendirme ve terfi gibi olguları yönetebilirsiniz.
Klasik performans değerlendirmelerinin en büyük eksiği, çalışanların sadece kendi yöneticisi tarafından değerlendiriliyor olması. Aslında bu durum kişisel anlaşmazlık, adam kayırma gibi durumlara veya yeterli gözlem yapılamadığı için adil bir değerlendirme sistemini ortaya koymamakta. Bimser 360 derece performans değerlendirme sistemi sayesinde; çalışanın üstü, astı, eş değeri, müşterileri ve tedarikçileri gibi, çalışan ile ilişki içinde olan tüm unsurlar tarafından değerlendirilmesine olanak sağlarsınız.
Şirketlerin vizyon ve misyonlarına uygun hedefleri belirlemesi gelecekteki konumlar açısından kaçınılmazdır. Bu hedefler doğrultusunda uygun KPI’lar kişilerin yetkinliklerine göre belirlenebilir, hem kişilerin kurumsal kimliğe katkısı anlamında hem de çalışan motivasyonu anlamında çok değerli anlamlar katabilirsiniz. Hedef tanımları ulaşılabilir ve şeffaf olmalı. Hedef yönetimi sonucu aynı zamanda bir ödüllendirme sistemine bağlayabilir, şirket içi bağlılığın artmasında büyük bir rol oynayabilirsiniz.
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC