Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Kalite Yönetim Sistemi

BİMSER

Kalite | Entegre Yönetim Sistemi (KYS | EYS) Nedir?

Kalite | Entegre Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle; müşteri memnuniyeti, karlılık, verimlilik ve tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için gerekli bir kurum yönetim manifestosudur. Birden fazla yönetim sisteminin eş zamanlı ve birbiri ile ilişkili yönetilmesi veya uygulanması sonucu Kalite, Çevre, İş Sağlığı gibi standartlar isimlerini “entegre” olarak tek başlık altında toplamaktadır. Her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar uygulanabilir. Bimser’in Kalite | Entegre Yönetim Sistemi çözümü, kurumlara ölçeğe bakılmaksızın etkili rekabet, müşteri memnuniyeti devamlılığı, müşteri güven duygusunun oluşturulması, hataların azaltılması, karlılığın arttırılması, maliyetlerin denetim altına alınması, kayıpların en aza indirilmesi, sürekli gelişim, verimliliğin arttırılması, çalışan motivasyonunun sağlanması ve iletişimin güçlenmesi faydalarını sağlar.

QDMS Entegre Yönetim Sistemi, kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonunu sağlar. Toplam Kalite yolculuğundaki en yakın çalışma aracınız olarak yanınızda olacaktır. Yönetim sistemleri başlıkları altında otomasyona alınması gereken süreçlerinizi modüler yapı ile kullanımınıza sunmaktadır.

QDMS Kalite Yönetim Sistemi çözümümüz, her türlü yönetim sistemi standardının (ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 16949, ISO 17025, ISO 27001 vb.) öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak, ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesini ve takibini sağlıyor.

SO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direkt olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretilmesidir. ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. Bimser’in Kalite | Entegre Yönetim Sistemi çözümüyle ISO 9001 Standardını doğru ve etkin bir şekilde sağlayabilirsiniz.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. Bimser’in Çevre Yönetim Sistemi modülü ile doğal kaynak kullanımınızı azaltabilir ve toprağa, suya ve havaya verilen zararları minimum seviyeye indirebilirsiniz.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. BGYS, değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur. Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir. Bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bimser’in Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi çözümü, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için sizlere yardımcı olur.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, bütün işletmelerin, çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların güvenliğini arttırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratma açısından işletmelere bir çerçeve oluşturmakta ve üzerilerindeki yükü düşürecek gereklilikleri içermektedir. Bütün dünyada kabul gören ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemi gibi sistem yaklaşımlarını izlemektedir. ISO 45001 in ana yapısı son revizyonlarla birlikte uygulamaya alınan Annex SL yapısına uygun olarak kurulmuştur ve 10 maddeden oluşmaktadır. Son yapılan revizyon ile standart OHSAS 18001’den diğer standartlar ile entegrasyonu kolay hale getirilebilmesi için ISO 45001 olarak yeniden yayımlanmıştır. Bimser’in İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çözümü ile çalışanlarınızın ve çalışma ortamınızın güvenliğini arttırabilirsiniz.

Bimser’in Entegre Yönetim Çözümü’nün Kontrollü Doküman modülü ile yönetim sistemlerinin beklentisi olan dokümantasyon yapısının oluşturulmasını, bu dokümanlarda yapılacak revizyonların versiyon mantığında sistemde tutulmasını, kullanıcıların bu dokümanlara yetkileri dahilinde ulaşabilmesini ve dokümanda değişiklik yapıldığında ilgili kişilerin değişiklik hakkında bilgilendirilmesini (dağıtım matrisine uygun olarak) sağlayabilirsiniz. Sistemimizde yer alan aktarım fonksiyonu ile mevcut dokümanlar tek tek ya da topluca sisteme aktarılabilir. Dokümanlar elektronik ortamda kullanıcıların alışkın oldukları Word, Excel, Visio, PowerPoint, PDF ya da başka formatlarda hazırlanabilir ve güncellenebilir. Doküman ilavesi, doküman revizyonu ve iptali işlemlerine ait talepler sistemde izlenebilir, tüm yetkili onaylar alınana kadar hazırlanan bu dokümanlar tamamen taslak olarak tutulup diğer kullanıcıların kullanımına kapalı olur. Dokümanın sistemde hangi statüde beklediği, dokümanların özet listeleri, dağıtıma gönderilen kişilerin dokümanları okuyup okumadıkları gibi pek çok farklı alanda raporlar elde edilebilir. Uygulamamız tamamen parametrik yapıdadır ve kullanıcıların satıcı firmaya bağımlı olmadan kolaylıkla yeni doküman grupları eklemeleri ve düzenlemeleri mümkündür. Birden fazla dil kullanıldığında ve değişik dillerde dokümanlar hazırlandığında, onay verecek ve doküman görecek kişiler hangi dili kullanıyorlarsa karşılarına kullandıkları dille hazırlanan doküman açılır.  Word ve Excel dokümanlar istenirse otomatik olarak PDF’e çevrilebilir ve PDF olarak açılabilir.

Firma içinde tespit edilen uygunsuzlukların ya da iyileştirmelerin takibinin yapıldığı QDMS ürünümüzün bir modülüdür. Bu modül Denetim Faaliyetleri modülümüz ile entegre çalışır. Uygunsuzluk/iyileştirme tespit edilip sisteme girişi yapıldıktan sonra yine istenirse onaya gönderebilir ve onaydan geçtikten sonra DÖF açılabilir. Düzeltici Önleyici Faaliyet ya da iyileştirici faaliyet belirlendikten sonra problemi çözecek kişiler, gelişme raporu girebilir ve sırasıyla kök neden analizi yaparak, aksiyonlar planlayabilir. Planlanan aksiyonlar işi yapması gereken kişiye yine her zamanki gibi mail ile bildirilir. Bu kişiler maildeki linki tıkladıklarında sisteme direkt olarak bağlanarak yapmaları gereken işlemi ekranlarında görebilirler. Girilen tüm verilerin raporları ve grafiklendirmesi sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Bu bilgiler Excel ortamına da aktarılabildiği için sisteme girilen bilgiler istenildiği gibi yönetilebilir.

İşlem kaynakları, kök nedenler ve uygunsuzluk kategorileri kurum tarafından belirlenebilir. G8D raporu çıktı olarak alınabilir.

Bimser ‘in Entegre Yönetim Çözümü’nün Aksiyon Yönetimi modülü ile, bir iş ile ilgili (toplantı, yönetim programı, zaman boyutlu hedefler, projeler vb.) termin tarihinin, işi yapacak kişinin ve görevinin planlayarak takibini yapabilirsiniz. Aksiyon planı yapıldıktan sonra aksiyonla ilgili istenildiği kadar iş planı yapabilirsiniz. Tanımlanan iş planları aksiyon olarak kişilerin maillerine düşmekte yine bu maillerdeki linki tıklayarak kullanıcılar direkt işi tamamlayacakları yere yönlendirilirler. Aksiyonların iş planları yapılırken bütçe planları da yapılabilir ve etkinlik yüzdeleri tanımlanabilir. Projenin iş planları bazında fiili tamamlanma yüzdesini sistemimiz otomatik olarak hesaplar.  Ana aksiyonlar ve bu aksiyonların iş planları bazında raporlar elde edilebilir.

Bimser’in QDMS Entegre Yönetim Çözümü’nün “Denetim” modülüyle; kurum içi denetimlerinizi, yönetim sistemi denetimlerinizi ve dış denetimlerinizi (tedarikçi denetimleri gibi) takip edebilirsiniz. Öz değerlendirmeler ve denetimler grup ya da  dönemsel olarak tanımlanabilir, bunların altına da bu dönemde yapılacak ya da bu grup altında yapılacak denetimler tanımlanabilir. Denetimler tanımlandıktan sonra baş denetçi tarafından denetim detay planı yayınlanır ve denetim bulguları girildikten sonra sistemde denetim raporu otomatik olarak oluşturulup yayınlanarak, denetim iş emri kapanır. Denetim faaliyeti ile DÖF ve aksiyon yönetimi modülleri entegre olarak çalışabilir, bulunan uygunsuzluklar sistemde DÖF’e ya da Aksiyon’a dönüştürülebilir. Denetim faaliyeti ile ilgili farklı formatlarda raporlar alınabilir, tüm denetimlerin iş emirlerine ve tarihçelerine bu raporlardan ulaşılabilir. Yönetim sistemi bazında soru havuzu oluşturulabilir ve bu havuzdan seçim yapılabilir. Denetim sorularına puan ve ağırlık verilebilir.

Bimser’in QDMS Entegre Yönetim Çözümü’nün Eğitim Kayıtları modülüyle, kurum içinde ve dışında gerçekleşen eğitimlerinizi tanımlayarak takibini sağlayabilirsiniz. Yapılan eğitimler oturumları, eğitimcileri, katılımcıları ve yerleri ile birlikte sisteme tanımlandıktan sonra eğitime katılması gereken kişilere sistemimiz otomatik olarak mail gönderir. Eğitim koordinatörü tarafından eğitimlerin sonuçları sisteme girildikten sonra, istenilen tüm detaylarda eğitim raporları sistem tarafından oluşturulur. Eğitim kayıtları yazılımımızı kullanırken, eğitim talebi yapabilir ve eğitim talebinizi isterseniz onaya yollayabilirsiniz. Unvanların eğitim ihtiyaçları tanımlandığında bir kişinin ilgili unvanı ile aldığı ve alması gereken eğitimler listelenebilir.  Eğitimlerle ilgili etkinlik değerlendirmesi yapacak kişiler, değerlendirme zamanı geldiğinde otomatik uyarılmakta ve etkinlik değerlendirmesini gerçekleştirmesi beklenir.  Çalışma ve Aile Bakanlığı entegrasyonu ile kurumların iş güvenliği eğitimlerinin bakanlığa elektronik ortamdan gönderme yükümlülüğünü yerine getirebilirsiniz. Bimser akredite bir İBYS Entegratör firmasıdır.

QDMS Entegre Yönetim Çözümü’müzün Kalibrasyon modülüyle; iç ve dış kalibrasyonları, doğrulamaları iş emri bazında takip ederek, raporlarını alabilirsiniz. Donanımlar sisteme tanımlandıktan sonra her kalibrasyon iş emri olarak takip edilebilir ve aylık ya da istenilen periyotlarda toplu olarak iş emri üretilebilir. Her iş emri oluştuğunda kalibrasyon sorumlusuna ve cihaz sorumlusuna sistemimiz mail gönderir. Kalibrasyon sorumlusu sonuçları sisteme girdikten sonra bu verileri ve master planları rapor olarak elde edebilir ve bu raporlar Excel’e de aktarılabilir. Kullanılmakta olan donanımların tiplerine göre sertifika veya belirsizlik hesabı ayrı olarak yapılabilir.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC