Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Kurumsal Risk Yönetimi

BİMSER

Kurumsal Risk Yönetimi (GRC- Governance Risk Compliance)

Bimser’in Kurumsal Risk Yönetimi çözümü (KRY- ERM), bir organizasyonun stratejik, finansal, itibari gibi farklı perspektiflere ait risklerinin entegre bir şekilde tanımlandığı, analiz edildiği, değerlendirilerek kontrollerin planlandığı ve yönetildiği bir yazılım çözümüdür. Kurumsal Risk Yönetimi finansal kayıpları minimize ederek şirketi dış tehditlere karşı korunmaya zorlar. Ayrıca şirketin prestijini etkileyebilecek tüm olumsuz durumlara karşı da sürekli tetikte kalmasını sağlar.

Şirketler kurumsal risk yönetimine neden ihtiyaç duyar? En önemli sebebi, varlığını kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmek. Ancak varlığını devam ettirmesi tek başına yeterli değildir. Kayıpları azaltmak, gereksiz maliyet ve israflardan kaçınmak, gelir dengesini sağlamak ve yasal düzenlemelere uyum noktasında da Kurumsal Risk Yönetimi hayati önem taşımaktadır.

QDMS Entegre Yönetim Sistemi, yönetim sistemleri ihtiyaçları uyarınca geliştirilen ve 30’dan fazla modülü olan web tabanlı bir yönetim sistemidir. QDMS üzerinde kurumsal risklerin yönetimi ihtiyaçlarına uygun çözümler sunulmaktadır.

QDMS Kurumsal Risk Yönetimi modülü ile istenen risk yaklaşımı metodolojisi ile risk değerlendirme formları tasarlanabilmekte, risk matrisleri ve kabul edilebilir risk seviyeleri belirlenebilmektedir. Değerlendirilen riskler istenirse onay akışlarından geçirilerek kurumsal iletişim sağlanabilmektedir. Kabul edilebilir seviyenin üzerinde belirlenen riskler için QDMS Düzeltici Faaliyetler Modülü ve QDMS Aksiyon Yönetimi modülleri ile uygun aksiyon planları alınabilmektedir. Sonuç olarak da kurumun risk kütüğü, risk işleme planı ve risk ısı haritası gibi raporlama araçları ile de istenen verilere ulaşılabilmektedir.

İç Kontrol nedir? İç kontroller, bir kuruluşta riskleri azaltmaya yönelik olarak planlanan uygulama, prosedür, politika, süreç, sistem ve faaliyetlerin bütünü olarak ifade edilebilir. İç kontrol sistemi ise kurumun genelinde amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi amacı ile dizayn edilen, tüm bu kontrolleri kapsayan, ancak yönetim ve organizasyon, risk değerlendirmesi, iletişim, bilgi sistemleri ve iç denetimi de kapsayan bir yönetim aracı ve üst düzey bir yönetsel kontrol sistemidir.

Bimser’in müşterilerine sunduğu çözümlerin hepsi (eBA, Ensemble, QDMS, BEAM) kurumların iç denetim ve iç kontrol için uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Eğer aşağıdaki sorunlar gündeminizi meşgul ediyorsa İç Denetim’e yönelik çözümlerimiz en iyi yardımcınız olacaktır.

 • Süreçlerimizin  etkinliğini, verimliliğini ve yeterliliğini ölçemiyoruz.
 • Çalışanların sorumluluklarının belirlenip kontrol edilmesini istiyoruz.
 • Departmanlarımızda ki sorunları (işleyiş, operasyonel, verimlilik)  belirlemek istiyoruz.
 • Kontrolsüz olan alanları belirlemeliyiz.
 • Mevcut sistemimizdeki aksaklıkları görmek istiyoruz.
 • Kayıp kaçak konusunda endişelerimiz var

İç Denetim, bir kurumun süreç ve operasyonlarını geliştirmek ve onlara değer katmak için tasarlanmış,  bağımsız ve nesnel bir  danışmanlık faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin verimliliğini değerlendirme alanında disiplinli ve sistematik bir yaklaşım sunarak ilgili kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İç denetim geleceğe odaklı bir anlayış içerir. Hedeften sapmaları tespit eder ve hedefe ulaşmayı sağlayacak değerlendirmeleri yapar. İç denetim risk tabanlı bir denetim anlayışıdır.

Bimser’in müşterilerine sunduğu çözümlerin hepsi (eBA, Ensemble, QDMS, BEAM) kurumların iç denetim ve iç kontrol için uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Eğer aşağıdaki sorunlar gündeminizi meşgul ediyorsa İç Denetim’e yönelik çözümlerimiz en iyi yardımcınız olacaktır.

 • Süreçlerimizin  etkinliğini, verimliliğini ve yeterliliğini ölçemiyoruz.
 • Çalışanların sorumluluklarının belirlenip kontrol edilmesini istiyoruz.
 • Departmanlarımızda ki sorunları (işleyiş, operasyonel, verimlilik)  belirlemek istiyoruz.
 • Kontrolsüz olan alanları belirlemeliyiz.
 • Mevcut sistemimizdeki aksaklıkları görmek istiyoruz.
 • Kayıp kaçak konusunda endişelerimiz var.

Risk ve fırsat yönetimi ISO 9001:2015 ile artık zorunlu hale gelen ve her organizasyonun varlığını sürdürebilmesi için artık hayati önem taşıyan bir konu olmuştur. Bimser bu ihtiyacı da QDMS Entegre Yönetim Çözümü ile çok iyi şekilde adreslemektedir.  Risk en yalın tabiri ile, belirsizliklerin ulaşılmak istenen hedeflere olan etkisidir. Hedefe ulaşılmasını engelleyen olaylardır. Risk analizi de bu olayların kestirimci bir yaklaşım ile daha gerçekleşmeden öngörülmesi, gerçekleştiği durumdaki etkisinin tahmini ve gerçekleşmemesi için alınacak önlem planlama faaliyetlerinin bütünüdür.

Fırsat ise risklerin olumlu yanlarını ve sağlayabileceği faydaları betimler. Her risk, içerisinde fırsatları da barındırabileceğinden risk ve fırsat analizi birlikte düşünülmeli ve beraber ele alınmalıdır.

Yönetişim, Risk ve Uyum – Governance Risk and Compliance (GRC) şirketlerin;

 • Yönetişim, yani yönetime dair hedefler ve kültürler
 • Risk Analizi, hedefe ulaşmayı engelleyen olayların etkisi ve olasılığının analizi
 • Uyum, mevzuat, yasa ve yönetmeliklere uyumluluğu sağlama

faaliyetlerini bütüncül bir şekilde ele alarak yönettiği bir disiplindir. Bimser’in entegre yönetim sisteminin kurumsal yönetişim süreçleri; yönetim yapısının, şirket hedeflerinin, politika ve kontrollerin belirlenmesi adımlarını içerir. Risk analizi süreçleri; şirketin finansal, iş, itibar, stratejik, güvenlik gibi alanlardaki risklerinin belirlenmesini, risklerin etki ve olasılıklarının hesaplanmasını ve kalıntı risklerin yönetilmesini içerir. Uyum süreçleri ise, politika ve kontrol prosedürlerinin dokümante edilmesi, kanun ve yönetmeliklerin takibi, kontrollerin izlenmesi ve üst yönetime raporlanması adımlarından oluşmaktadır

Stratejik yönetim, bir organizasyon hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini, bu stratejileri doğru ve etkin bir şekilde uygulamasını ve sonuçları değerlendirerek hedefe ne ölçüde ulaştığının izlendiği bir yaklaşımdır. Stratejik Planlama ile organizasyonun güçlü ve zayıf yönleri ile stratejik fırsat ve stratejik tehditleri göz önüne alınır. Stratejik Plan, kısa, net ve açık bir şekilde bir yol haritası tayin eder. Stratejik Planlama, stratejik yönetimin en önemli aracıdır.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC