Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

Çevre yönetim sistemini, bir ürün ya da hizmetin ilk aşamadan tüketiciye sunulduğu ana dek her adımda çevresel etkilerinin değerlendirildiği ve üretim süreçlerinin buna göre planlandığı, organize edildiği ve optimize edilerek yönetildiği bir sistem olarak tanımlıyoruz. Bimser çevre yönetim sistemi yazılım çözümümüzle, özünde doğal kaynakların kullanımını en aza indirerek; toprağa, havaya, suya verilen zararları minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyoruz.

Çevresel etkileri ve doğal kaynakların minimum seviyede kullanılması aynı zamanda kurumun pazarda ve paydaşları arasında itibarının artmasını, yerel ve uluslararası düzenlemelere uyulmasına, bunlardan dolayı oluşabilecek cezai yaptırımlara maruz kalmamasını, kurum kaynaklarının etkin kullanmasını sağlar.

ISO 14001

ISO 14001,  ISO standart geliştirme komisyonu tarafından geliştirilmiş ve çevresel yönetim serisi olan ISO 14000’in önemli bir parçasıdır ve  Çevre Yönetim Standartı’dır. ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynakların kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararlı etkilerin en aza indirgenmesini amaçlayan risk odaklı bir yönetim modeli.

2015 yılında ISO 9001 standardına uyum kapsamında son revizyonunu görerek referans standart olan 9001 madde yapısına uyumlu hale getirilmiştir. QDMS uygulamasının parametrik altyapısı ve kolay adapte edilebilen altyapısı ile QDMS’in çevre yönetimi modüllerini kullanan kullanıcıları herhangi bir zorluk yaşamadan bu süreci geçirmişlerdir.

Çevre Yönetim Sistemi Yazılımı

Çevre Yönetim Sistemi Yazılımı

QDMS Entegre Yönetim Sistemi çözümümüz ile, ISO 14001’in etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi aşamalarında ihtiyaç duyulan doküman yönetimi, düzeltici ve iyileştirici faaliyet takibi, tetkik planlama, çevresel olayların takibi, çevresel boyut ve etki analizi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların takibi ve bertarafı, kimyasalların güvenlik bilgi formlarını, yasal mevzuatların takibi süreçlerini rahatça yönetmenizi sağlıyoruz. Süreç odaklı mimarisi ile çevresel boyutları ve onların etkilerini süreçlere baz takip edilebilmesini sağlıyoruz. QDMS ile ister web üzerinden isterse mobil uygulama ile yönetim sistemleri ihtiyaçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

QDMS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet); kimyasalların kullanım ve depolanma adımlarında oluşabilecek işçi sağlığı, çevresel etkiler risklerini en aza indirgemek ve çalışanları doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmeyi hedefleyen, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlardır.

Üretici firmalar tarafından gönderilen güvenlik bilgi formları ilgili paydaşların onayından geçirilerek, hem farkındalığı hem de kurum için standart formatta güvenlik bilgi formu oluşturmayı sağlar.

QDMS’in gerekli muhataplarına sağlamış olduğu mail bildirimleri, acil durumlarda güvenlik bilgi formlarına hızlı erişimine, dolayısı ile hızlı müdahaleye yardımcı olur.

QDMS’in ERP sistemlerine entegre olabilmesi yeteneği sayesinde, yasaklı kimyasalların satın alma süreçlerinin durdurulması, ekstra onaylara gönderilebilmesi gibi kurum içi kazanımları müşterilerimize sunabiliyoruz.

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk yönetimini en genel anlamıyla, bir süreçte, faaliyette ya da bölgede ortaya çıkabilecek istenmeyen durum ve olayların etkisinin analiz edilerek; proaktif bir yaklaşımla bu riskler gerçekleşmeden önleyici aksiyonların planlanarak sürekli kontrol altında tutulması olarak tanımlayabiliriz. Risk yönetimi, risklerin tespiti, analizi, risk azaltıcı aksiyonların planlanması ve sürekli kontrolü süreçlerinden oluşur. Yönetim sistemleri, risk yönetimini vazgeçilmez bir unsur olarak görmektedir.

QDMS, çevresel boyutların etkileri, bu boyutların havaya, suya, toprağa, tabiata etkilerine göre önceliklendirilmesine, önlem alınmasına, doğal ve kalıntı risklerin takibine revizyonel bir yaklaşım ile izin verir.

Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Yönetimi

Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Yönetimi

Düzeltici ve iyileştirici faaliyet yönetimi; bir organizasyonda saptanan uygunsuzlukların ortadan kaldırılırken kök nedenlerinin de analiz edildiği ve kalıcı bir çözüme ulaşmayı amaçlayan bir yönetim sistemi sürecidir. ISO 9001’ın eski versiyonlarında DÖF, düzeltici ve önleyici faaliyet olarak belirtilen bu sürecin ISO 9001’in 2015 versiyonunda düzeltici ve iyileştirici faaliyet olarak düzenlenmiş; önleyici faaliyetlerin risk analizleri sırasında planlanması gerektiği belirtilmiştir.

QDMS, düzeltici ve iyileştirici faaliyetleri 8 Disipline uygun olarak problemin bildirilmesi, ekibin kurulması, ilk müdahale, kök neden analizi, kök nedenlerin kalıcı olarak çözümlenebileceği faaliyetlerin planlaması ve kapatılması adımlarını içerir.

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetimi

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetimi

Kurum içinde oluşan atıkların Ulusal Atık Takip Formu(UATF) standardında toplanmasını, sevk edilmesini, bertarafını takip edilebildiği modülümüz. Atıklar tehlikeli ve tehlikesizler olarak tasniflenebilir ve bertaraf yöntemleri, tehlikeli atıklar için taşıyıcılar ve bertaraf firmaları için sertifikalarına uygun olarak seçilebilmesine izin verir.

Kurum içinde oluşan atıkların bertaraf formlarından oluşan veri ile Atık Yönetim Planı oluşturulabilir. Kurumun planı içinde gerçekleşme verileri her bir iş yeri bazında doldurulmuş olan atık formlarının içeriğindeki verilerden toplanarak plana getirilir.